NEWS
新闻资讯
ForceFrame 测试:肘部扩展协议
来源: | 作者:VALD | 发布时间: 2022-01-04 | 704 次浏览 | 分享到:


肘部伸展坐姿

横杆旋转
180 度⁰
桨位置
F(平)
起始位置
坐姿     
肘部弯曲 90⁰
握紧拳头 拳头
底部放在垫子上          
个人说明
保持身体静止          
将垫子推到所需的时间
放松
重复所需的次数
即时结果
最大左 
力 [N] 最
大力右 [N]  不平衡 [%]     


咨询热线
0755-84677711